VTEM skitter

Porada na wyciągnięcie ręki
zadbaj o siebie już dziś

VTEM skitter

poznaj zasady
zdrowego żywienia

VTEM skitter

Poradź się eksperta
i zainwestuj w zdrowie

Pierwsza wizyta 

Na pierwszą wizytę zapraszam z  badaniami, dzienniczkiem żywieniowym( do pobrania w strefie pacjenta) i wywiadem żywieniowym ( można wypełnić online i przesłać).

Podczas spotkania zostanie omówiony tryb życia pacjenta- rodzaj pracy, aktywność fizyczna; sposób żywienia-ilość i rodzaje posiłków, ulubione produkty i potrawy; choroby w rodzinie i u pacjenta, jego dolegliwości na podstawie ankiety. 

Ustalany jest wspólnie cel i czas zmian. Pacjent dostaje pierwsze wskazówki dotyczące swego sposobu żywienia. Wizyta trwa ok. 1,5h. Niezbędny do współpracy ale przede wszystkim do samokontroli jest dzienniczek żywieniowy. To obowiązkowy element wizyty wstępnej i kontrolnych. 

 Proszę pamiętać o przedpłacie- szczegóły w cenniku- ponieważ tylko w taki sposób pacjent ma pewność rezerwacji terminu.

Zalecane badania ( maksymalnie do 3 miesięcy wstecz)

Jeśli są badania  ze wcześniejszych miesięcy to proszę wziąć je w miarę mozliwości do porównania- bardzo proszę o ksero/wydruk- abym mogła zatrzymać na spotkaniu

ogólna morfologia krwi z rozmazem, lipidogram- cholesterol całkowity LDL, HDL, trójglicerydy, badanie ogólne moczu z osadem , poziom D3 25OH, alat, aspat, tsh 

jesli problemy z masą ciała  FT3,FT4-

w przypadku zdiagnozowanych problemów z  tarczycą- Ft3, Ft4,  przeciwciała anty-TPO i anty-TG 

Bardzo ważne poza tym-  insulina i glukoza na czczo, wapń zjonizowany, wit B12 ( potrzebne przy suplementacji D3), kwas moczowy 

 Proszę przynieść dokumentację lekarską, listę leków przyjmowanych , jeżeli wcześniej były stosowane diety- proszę przynieść wytyczne.

Do wypełnienia:

1) kwestionariusz objawów chorobowych do pobrania ze strefy pacjenta 

2) http://dietetykzgorzelec.pl/strefa-pacjenta/ankieta-wywiad-zywieniowy

3) Proszę spisać z 3 dni co było jedzone i pite- ilości kuchenne, najbardziej zalezy mi na szacunkowej wadze białka(ryby, mięso) abym mogła zobaczyc jaki jest styl jedzenia czy czegoś jest za duzo , za mało i przynieść na wizytę. Można zapisać reakcje organizmu na dany posiłek .

Wizyty kontrolne

Pacjent po pierwszej wizycie ma indywidualne wskazówki i określone zmiany nawyków nad którymi będzie pracował.  Na  drugiej wizycie zostaną wyjaśnione kolejne zasady żywienia. (Wizyta trwa ok. 55 minut.) Po tej wizycie zostanie opracowany plan żywienia dla pacjenta i przesłany w terminie do 7 dni. W wyjątkowych sytuacjach ( Święta, choroba) psychodietetyk skontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia terminu zakończenia usługi. Do czasu kolejnej wizyty pacjent stosuje zaproponowany plan żywieniowy. Plan żywieniowy obejmuje ogólne zalecenia pod kątem danego pacjenta oraz szczegółowe przepisy, zamienniki i wskazówki do wykonania prostych proponowanych potraw. Nie jest to godzinowy ścisły jadłospis z podaną gramaturą i obowiązkiem ważenia i liczenia kalorii. Pracuję inaczej. Najbardziej zależy mi na holistycznym podejściu do organizmu oraz nauczeniu pacjenta dopasowania do siebie sposobu żywienia. Nie da się okreslić, obliczyć ilości kalorii na każdy dzień ponieważ każdy dzień jest inny. Mamy różne zapotrzebowanie wynikające choćby z różnej ktywności dziennej. Dlatego zalezy mi na tym aby pacjent powracał do lepszej formy zdrowotnej niż biegał z wagą i kalkulatorem licząc kalorie.

Obowiązkowy natomiast jest dzienniczek żywieniowy.

 

Wizyty kontrolne najlepiej gdy odbywają się co 4tygodnie. Z doświadczenia wiem, że osoby spotykające się co 2 miesiące szybciej są narażone na błędy żywieniowe czy odpuszczanie zmiany nawyków. Oczywiście miarę uzyskiwania coraz lepszych efektów spotkania kontrolne odbywają się w coraz dłuższych odstępach. To pacjent decyduje o ilości spotkań. 

Badania, które możecie Państwo wykonać za darmo ( spis z Dziennika Ustaw z 2014 r)

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 1440 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248) w załączniku nr 1: 1) część IV otrzymuje brzmienie: „Część IV. Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 1. Badania hematologiczne: 1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi; 2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; 3) retikulocyty; 4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB). 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne: 1) sód; 2) potas; 3) wapń zjonizowany; 4) żelazo; 5) żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC); 6) stężenie transferyny; 7) stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c); 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175 i 1188. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1440 8) mocznik; 9) kreatynina; 10) glukoza; 11) test obciążenia glukozą; 12) białko całkowite; 13) proteinogram; 14) albumina; 15) białko C-reaktywne (CRP); 16) kwas moczowy; 17) cholesterol całkowity; 18) cholesterol-HDL; 19) cholesterol-LDL; 20) triglicerydy (TG); 21) bilirubina całkowita; 22) bilirubina bezpośrednia; 23) fosfataza alkaliczna (ALP); 24) aminotransferaza asparaginianowa (AST); 25) aminotransferaza alaninowa (ALT); 26) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP); 27) amylaza; 28) kinaza kreatynowa (CK); 29) fosfataza kwaśna całkowita (ACP); 30) czynnik reumatoidalny (RF); 31) miano antystreptolizyn O (ASO); 32) hormon tyreotropowy (TSH); 33) antygen HBs-AgHBs; 34) VDRL; 35) FT3, FT4; 36) PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny). 3. Badania moczu: 1) ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu; 2) ilościowe oznaczanie białka; 3) ilościowe oznaczanie glukozy; 4) ilościowe oznaczanie wapnia; 5) ilościowe oznaczanie amylazy. 4. Badania kału: 1) badanie ogólne; 2) pasożyty; 3) krew utajona – metodą immunochemiczną. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1440 5. Badania układu krzepnięcia: 1) wskaźnik protrombinowy (INR); 2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT); 3) fibrynogen. 6. Badania mikrobiologiczne: 1) posiew moczu z antybiogramem; 2) posiew wymazu z gardła z antybiogramem; 3) posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella. 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku. 8. Diagnostyka ultrasonograficzna: 1) głowy/szyi (88.713 USG tarczycy i przytarczyc, 88.715 USG węzłów chłonnych i szyi, 88.717 USG ślinianek, 88.719 USG krtani); 2) klatki piersiowej (88.732 USG piersi, 88.733 USG płuc, 88.735 USG śródpiersia, 88.734 USG jamy opłucnej, 88.738 USG klatki piersiowej, 88.739 USG klatki piersiowej – inne); 3) przewodu pokarmowego (88.743 USG przełyku, 88.749 USG przewodu pokarmowego – inne); 4) układu moczowego (88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego); 5) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, 88.763 USG gruczołu krokowego); 6) inna diagnostyka ultrasonograficzna (88.790 USG węzłów chłonnych, 88.799 USG moszny, w tym jąder i najądrzy). 9. Echokardiografia. 10. Spirometria. 11. Zdjęcia radiologiczne: 1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej; 2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej; 3) zdjęcie czaszki; 4) zdjęcie zatok; 5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej. 12. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe: 1) gastroskopia; 2) kolonoskopia.”; 2) w części V w ust. 1 pkt 1.1 otrzymuje brzmienie: „1.1. Lekarz przyjmujący deklaracje wyboru a) lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): – posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców: dorosłych lub do ukończenia 18 roku życia, – posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców dorosłych, – posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia, Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1440 b) lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).”. § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r. 2. Do świadczeń gwarantowanych udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Umów wizytę korzytając z formularza kontaktowego

Dbajmy o swoje zdrowie, wizyta u dietetyka to zmiana na lepsze